logo

سیم افشان

خرید سیم افشان نازک + قیمت فروش استثنایی

خرید سیم افشان نازک + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سیم افشارنژاد خراسان + فروش عمده

خرید و قیمت سیم افشارنژاد خراسان + فروش عمده

از ۳.۹۰۰.۰۰۰ تا ۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴*۱ و ۶*۱

بسته‌ بندی:

قرقره ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید سیم افشان سایز 1.5 + قیمت فروش استثنایی

خرید سیم افشان سایز 1.5 + قیمت فروش استثنایی

از ۳۳۰.۰۰۰ تا ۶۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ متری

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

ضمانت نامه ای

قیمت خرید سیم افشان سایز 0.5 + فروش ویژه

قیمت خرید سیم افشان سایز 0.5 + فروش ویژه

از ۳۱۵.۰۰۰ تا ۶۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ متری

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سیم افشان سایز 2.5 + فروش صادراتی

خرید و قیمت سیم افشان سایز 2.5 + فروش صادراتی

از ۲۳۵.۰۰۰ تا ۳۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ متری

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت سیم افشان دو رشته + خرید باور نکردنی

قیمت سیم افشان دو رشته + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سیم افشان یزد + فروش ویژه

قیمت خرید سیم افشان یزد + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سیم افشان تک رشته + فروش ویژه

قیمت خرید سیم افشان تک رشته + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سیم نمره ۱.۵ + فروش ویژه

قیمت خرید سیم نمره ۱.۵ + فروش ویژه

از ۵۶۰.۰۰۰ تا ۶۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ متر

بسته‌ بندی:

کلاف

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و فروش سیم افشان سایز ۴ با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سیم افشان سایز ۴ با شرایط فوق العاده

از ۱۸۰.۰۰۰ تا ۲۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ متری

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

ضمانت نامه ای

خرید و قیمت سیم افشان ساختمان + فروش عمده

خرید و قیمت سیم افشان ساختمان + فروش عمده

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۶۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ متری

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت سیم افشان رنگی + خرید باور نکردنی

قیمت سیم افشان رنگی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سیم افشان خراسان + فروش ویژه

قیمت خرید سیم افشان خراسان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سیم افشان کمان + فروش ویژه

قیمت خرید سیم افشان کمان + فروش ویژه

از ۸۵۰.۰۰۰ تا ۱.۳۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ * ۱.۵ و ۱ * ۲.۵

بسته‌ بندی:

کلاف

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

فروش سیم افشان سایز 1 + قیمت خرید به صرفه

فروش سیم افشان سایز 1 + قیمت خرید به صرفه

از ۲۷۰.۰۰۰ تا ۷۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ متری

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

ضمانت نامه ای

قیمت خرید سیم افشان ساختمانی + فروش ویژه

قیمت خرید سیم افشان ساختمانی + فروش ویژه

از ۱۸۵.۰۰۰ تا ۶۴۰.۰۰۰۰ تومان

اندازه:

۱×۳۵ تا ۱×۱۲۰

بسته‌ بندی:

طاقه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید سیم افشان نوین خراسان + قیمت فروش استثنایی

خرید سیم افشان نوین خراسان + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش سیم ۲.۵ البرز + قیمت خرید به صرفه

فروش سیم ۲.۵ البرز + قیمت خرید به صرفه

از ۸۲۰.۰۰۰ تا ۱.۶۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ متر

بسته‌ بندی:

کلاف

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و فروش سیم افشان 2.5 با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سیم افشان 2.5 با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش سیم افشارنژاد ۱.۵ + قیمت خرید به صرفه

فروش سیم افشارنژاد ۱.۵ + قیمت خرید به صرفه

از ۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۲۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ متر

بسته‌ بندی:

کلافی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و قیمت سیم افشان آلومینیومی + فروش عمده

خرید و قیمت سیم افشان آلومینیومی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سیم افشان نمره ۴ + فروش عمده

خرید و قیمت سیم افشان نمره ۴ + فروش عمده

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۳۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ متری

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش سیم افشان 1.5 البرز + قیمت خرید به صرفه

فروش سیم افشان 1.5 البرز + قیمت خرید به صرفه

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۶۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ متری

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

ضمانت نامه ای

خرید و قیمت سیم نیمه افشان سیراف برق + فروش عمده

خرید و قیمت سیم نیمه افشان سیراف برق + فروش عمده

از ۵.۰۰۰ تا ۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ × ۱.۵ و ۱ × ۲.۵

بسته‌ بندی:

قرقره ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید سیم ۱۰ افشان + قیمت فروش استثنایی

خرید سیم ۱۰ افشان + قیمت فروش استثنایی

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۶ متر

بسته‌ بندی:

قرقره

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید سیم افشان تبریز + قیمت فروش استثنایی

خرید سیم افشان تبریز + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سیم افشان سایز 2.5 + فروش عمده

خرید و قیمت سیم افشان سایز 2.5 + فروش عمده

از ۲۶۰.۰۰۰ تا ۶۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ متری

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت سیم افشان 1.5 سمنان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سیم افشان 1.5 سمنان با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ متری

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت سیم افشان مسی + خرید باور نکردنی

قیمت سیم افشان مسی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش سیم و کابل افشان ایران + قیمت خرید به صرفه

فروش سیم و کابل افشان ایران + قیمت خرید به صرفه

۳۹.۰۰۰ تا ۱۹۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ متر

بسته‌ بندی:

قرقره ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید سیم ۱.۵ کاوه تک + قیمت فروش استثنایی

خرید سیم ۱.۵ کاوه تک + قیمت فروش استثنایی

از ۲۶۰.۰۰۰ تا ۵۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ متر

بسته‌ بندی:

کلاف

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی و اقساط

قیمت سیم ۲.۵ کاوه تک + خرید باور نکردنی

قیمت سیم ۲.۵ کاوه تک + خرید باور نکردنی

از ۷۶۰.۰۰۰ تا ۱.۵۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ متر

بسته‌ بندی:

کلاف

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی و اقساط

قیمت خرید سیم افشان نازک رنگی + فروش ویژه

قیمت خرید سیم افشان نازک رنگی + فروش ویژه

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ متری

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و فروش سیم افشان سایز 10 با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سیم افشان سایز 10 با شرایط فوق العاده

از ۳۸۰.۰۰۰ تا ۴۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ متری

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

ضمانت نامه ای

خرید و قیمت سیم افشان سمنان + فروش صادراتی

خرید و قیمت سیم افشان سمنان + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سیم افشان سایز 6 با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سیم افشان سایز 6 با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۸۵.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ متری

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت سیم افشان برق + فروش عمده

خرید و قیمت سیم افشان برق + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سیم افشان یزد با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سیم افشان یزد با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سیم افشان عایق با فروش عمده

قیمت خرید سیم افشان عایق با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سیم برق کاوه تک + فروش عمده

خرید و قیمت سیم برق کاوه تک + فروش عمده

از ۹۲۰.۰۰ تا ۱.۵۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱×۱.۵ و ۱×۲.۵

بسته‌ بندی:

کلاف

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی و اقساط

خرید و قیمت سیم افشان سایز 0.25 + فروش صادراتی

خرید و قیمت سیم افشان سایز 0.25 + فروش صادراتی

از ۳۵۰.۰۰۰ تا ۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ متری

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سیم کاوه تک + فروش ویژه

قیمت خرید سیم کاوه تک + فروش ویژه

از ۹۲۰.۰۰۰ تا ۱.۵۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱×۱.۵ و ۱×۲.۵

بسته‌ بندی:

کلاف

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی و اقساط

خرید و قیمت سیم افشان سیمپود + فروش عمده

خرید و قیمت سیم افشان سیمپود + فروش عمده

از ۸۴۰.۰۰۰ تا ۱.۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۰.۵*۲ و ۶*۴

بسته‌ بندی:

کلافی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت سیم افشان لوشان + خرید باور نکردنی

قیمت سیم افشان لوشان + خرید باور نکردنی

۱.۱۹۰.۰۰۰ تا ۲.۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱.۵ × ۱ و ۴ × ۱

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سیم افشان 1.5 با فروش عمده

قیمت خرید سیم افشان 1.5 با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست