logo

زیره کوهی

خرید و قیمت زیره کوهی سیاه + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره کوهی سیاه + فروش صادراتی

از ۶۹.۰۰۰ تا ۵۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره کوهی مازندران + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره کوهی مازندران + فروش صادراتی

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره کوهی خراسان + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره کوهی خراسان + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش زیره کوهی در ایران + قیمت خرید به صرفه

فروش زیره کوهی در ایران + قیمت خرید به صرفه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت زیره کوهی سبز + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره کوهی سبز + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت زیره کوهی افغانی + خرید باور نکردنی

قیمت زیره کوهی افغانی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت زیره کوهی کرمان + فروش عمده

خرید و قیمت زیره کوهی کرمان + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید زیره کوهی شمال عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید زیره کوهی شمال عمده به صرفه و ارزان

از ۹۵.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت زیره کوهی خراسان + خرید باور نکردنی

قیمت زیره کوهی خراسان + خرید باور نکردنی

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۳۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید زیره کوهی مازندران + فروش ویژه

قیمت خرید زیره کوهی مازندران + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید زیره کوهی خراسان جنوبی با فروش عمده

قیمت خرید زیره کوهی خراسان جنوبی با فروش عمده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره کوهی افغانی + فروش عمده

خرید و قیمت زیره کوهی افغانی + فروش عمده

از ۴۵.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت زیره کوهی کراویا + فروش عمده

قیمت زیره کوهی کراویا + فروش عمده

از ۴۵.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و قیمت زیره کوهی ایرانی + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره کوهی ایرانی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید زیره کوهی مازندران + قیمت فروش استثنایی

خرید زیره کوهی مازندران + قیمت فروش استثنایی

از ۲۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره کوهی کراویا + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره کوهی کراویا + فروش صادراتی

از ۱۷۸.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید زیره کوهی در ایران + قیمت فروش استثنایی

خرید زیره کوهی در ایران + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش زیره کوهی سیاه + شرایط فوق العاده

خرید و فروش زیره کوهی سیاه + شرایط فوق العاده

از ۴۸۰.۰۰۰ تا ۹۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید زیره کوهی کرمان + قیمت فروش استثنایی

خرید زیره کوهی کرمان + قیمت فروش استثنایی

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره کوهی کرمانی + فروش صادراتی

خرید و قیمت زیره کوهی کرمانی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید زیره سیاه کوهی کرمان با فروش عمده

قیمت خرید زیره سیاه کوهی کرمان با فروش عمده

از ۱۱۷.۰۰۰ تا ۲۹۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره کوهی مازندران + فروش عمده

خرید و قیمت زیره کوهی مازندران + فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره کوهی ایرانی + فروش عمده

خرید و قیمت زیره کوهی ایرانی + فروش عمده

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ و ۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیره کوهی سیاه + فروش عمده

خرید و قیمت زیره کوهی سیاه + فروش عمده

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید زیره کوهی سبز  عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید زیره کوهی سبز عمده به صرفه و ارزان

از ۹۵.۰۰۰ تا ۱۰۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید زیره کوهی خراسان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید زیره کوهی خراسان عمده به صرفه و ارزان

از ۷۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت زیره کوهی سیاه + خرید باور نکردنی

قیمت زیره کوهی سیاه + خرید باور نکردنی

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۲۰۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

ارسال درخواست